ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
у сфері підтвердження відповідності

(веб-посилання з сайта www.rada.gov.ua) 

 

ЗАКОНИ

 

 

 

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Оцінка відповідності. Терміни та визначення

 

Підтвердження  відповідності  -  видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки  відповідності,  що  довели  виконання  встановлених вимог.

Декларування відповідності
 -  процедура,  за  допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далі  -  виробник)  під  свою повну   відповідальність  документально  засвідчує,  що  продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.


Декларація про  відповідність  -  документально  оформлена  в установленому   порядку   заява  виробника,  де  дається  гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством.

Сертифікація -  процедура,  за  допомогою  якої  визнаний   в установленому  порядку орган документально засвідчує відповідність продукції,  систем  якості,  систем  управління   якістю,   систем екологічного  управління,  персоналу встановленим законодавством вимогам.

Сертифікат відповідності -  документ,  який  підтверджує,  що продукція,  системи  якості,  системи  управління якістю,  системи екологічного управління, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного   документа, визначеного законодавством.

Технічний  регламент  - закон України або нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено характеристики  продукції  або  пов'язані з нею процеси чи способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання  яких  обов'язкове.  Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які  застосовуються до певної продукції, процесу чи способу  виробництва.

Орган   з  оцінки  відповідності  -  підприємство,  установа, організація  чи  їх  підрозділ,  які провадять діяльність з оцінки відповідності,  включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування.

Оцінка   відповідності   -   процес,   який   демонструє,  що встановлені  вимоги щодо  продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу були виконані.

Процедура оцінки  відповідності  -  будь-яка  процедура,  яка прямо  чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються встановлені вимоги у відповідних технічних регламентах чи стандартах.  Процедури оцінки відповідності включають процедури відбору  зразків,  випробування,  здійснення   контролю,   оцінку, перевірку,  реєстрацію,  акредитацію  та затвердження,  а також їх поєднання.


наші атестати