Додаток В

(рекомендований)

 

Система сертифікації УкрСЕПРО

Орган  з  сертифікації 

Д Е Р Ж А В Н И Й  Ц Е Н Т Р  С Е Р Т И Ф І К А Ц І Ї

засобів  охоронного  призначення

01001, м. Київ-1, вул. Малопідвальна, 5.

 

 

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію

Представник підприємства-виробника (заявника), відповідальний за відомості, що надані в анкеті

__________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я,  по батькові, посада)

Телефон___________________, тел/факс___________________

 

1 Загальні положення

                   1.1 Дана опитувальна анкета та додатки до неї є основою для проведення аналізу і попередньої оцінки ступеню відповідності виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію (надалі продукція), заданим вимогам і передбачає надання до ОС ДЦС ЗОП (надалі ДЦС) відомостей (інформації) про виробника та його можливостях в галузі забезпечення якості продукції під час її виробництва у відповідності з вимогами чинних нормативних документів, що на неї поширюється.

                   1.2 За результатами аналізу наданих за цією анкетою документів щодо стану виробництва продукції на підприємстві, ДЦС встановлює терміни дії сертифіката відповідності, а також форми, обсяги та періодичність контролю відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів під час її виробництва (технічний нагляд).

            1.3 Анкета заповнюється заявником машинописним способом або від руки розбірливим почерком та подається до ДЦС разом із заявкою на проведення сертифікації продукції або передається представнику ДЦС під час його перебування на підприємстві з метою проведення перевірки виробництва (обстеження або технічний нагляд).

            1.4 По кожному із запитань анкети заявник повинен надати відповідні аргументовані документи або відомості, що регламентують порядок та процедури контролю якості продукції (стандарти підприємства, інструкції, методики, процедури, накази, розпорядження, посадові інструкції, технологічні маршрутні картки, технологічні паспорти, протоколи випробувань і т.і.) та підтверджують спроможність підприємства-виробника виготовлювати продукцію у відповідності з вимогами нормативних документів. Копії цих документів будуть зберігатися у справі ДЦС.

            1.5 Інформація та відомості, що додаються до анкети, будуть постійно уточнятися та актуалізуватися представниками ДЦС під час здійснення подальших перевірок виробництва сертифікованої продукції з метою виявлення та реєстрації будь яких можливих змін. 

            1.6 Інформація заповненої анкети та додатки до неї  є конфіденційними та розглядаються як конфіденційні документи.

            1.7 Уся надана інформація повинна відображати фактичні умови, що є в дійсності на даному підприємстві за станом на час заповнення анкети.

            1.8 У графі “Подання докла­дної інформації”, якщо запропоновано надання необхідної інформації, її треба надати та записати № додатку. Відомості, що наведені у додатках повинні підписані відповідальною особою та мати дату оформлення.

            1.9 При заповненні анкети, в графу “так”, “ні”, необхідно вписати відповідне слово.

            1.10 Під нормативним документом підприємства та задокументованою процедурою (методикою) мається на увазі документ, який розроблений на підприємстві відповідно до особливостей та умов організації виробництва конкретного типу продукції.

            1.11 Ця анкета розроблена з урахуванням вимог ДСТУ 3957-2000 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції”.

 

 

2 Вихідні дані

           

2.1  Назва і реквізити підприємства (виробника)заявника (далі - підприємство)

- повна назва____________________________________________________________________;

- юридична адреса ______________________________________________________________;

- адреса фактичного розташування _________________________________________________;

- місце, дата реєстрації, № реєстраційного свідоцтва __________________________________ _______________________________________________________________________________________

 

 2.3 Керівний склад підприємства

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Прізвища, ініціали і посади відповідальних керівників підприємства

2.4 Відповідальна особа за сертифікацію продукції та її заступника

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Прізвища, ініціали і посади відповідальних осіб, № наказу на призначення, контактні телефони

2.5 Тип та назва продукції, щодо якої здійснюється обстеження виробництва

 

__________________________________________________________________________________________

2.6 Позначення, назва, дата реєстрації, термін дії нормативного документа (НД), за яким випускається продукція_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2.7  Загальна кількість працюючих на підприємстві -  ______ чол.;    

       зайнято випуском заявленої на сертифікацію продукції - _______ чол.;

 зайнято в забезпеченні якості - ______ чол.  

 

Об’єкти  інформації

Так/ні

Подання докла­дної інформації

 

1 Організаційна структура підприємства

 

 

Подати загальну організаційно-структурну схему підприємства, що включає основні і допоміжні структурні підрозділи, інженерні та адміністративні служби з зазначенням зв’язків між ними   Додаток №____.

1.1 Чи визначено розподіл відповідальності керівників служб підприємства за забезпечення відповідності продукції вимогам НД та її сертифікацію?

 

Вказати назву та позначення документу.         

1.2 Чи розроблені посадові інструкції та функціональні обов’язки для відповідальних осіб основних структурних підрозділів (виробництва, з контролю якості, метрологічного забезпечення і т.і.)? 

 

Надати копії.

Додаток №______.                                    

1.3 Чи є в наявності на підприємстві функціональний підрозділ (відповідальна особа), що відповідальний за сертифікацію продукції на всіх її етапах?

 

Вказати підрозділ, надати копію наказу, розпорядження.

Додаток №______.

1.4 Чи приймають участь у виробництві продукції інші підприємства-субпідрядники, які виготовляють складові частини, що безпосередньо визначають функціональне призначення та безпеку кінцевої продукції? 

 

Надати перелік підприємств, копії контрактів, договорів, угод.

Додаток №______.

1.5 Чи функціонує на підприємствах-субпідрядниках система контролю якості виготовлення продукції

 (складових частин)? 

 

Вказати назву та позначення документу.

 

2 Управління документацією

 

 

2.1 Чи є на підприємстві нормативний документ             (затверджений порядок), що регламентує порядок ведення нормативних документів та технічної документації? 

 

Вказати назву та позначення                документу.

2.2 Чи є на підприємстві нормативний документ (затверджений порядок), який визначає порядок внесення змін і постійного перегляду документів та передбачено чи ні в них процедура узгодження внесених змін з органом з сертифікації?      

 

Вказати назву та позначення                документу.

2.3 Чи в достатньому обсязі забезпечено підприємство нормативною документацією (НД) на продукцію та чи своєчасно вона актуалізується?  

 

Надати копію договору (угоди) на інформаційне обслуговування.

Додаток №______.

2.4 Чи є в наявності задокументовані процедури (методики) проведення робіт з організації виробництва та контролю якості продукції згідно з ДСТУ ISO 9001   

 

Надати перелік документів з зазначенням назви і позначення.

Додаток №______.

3 Матеріально-технічне забезпечення

 

 

3.1 Чи розроблено задокументована процедура (методика), що регламентує організацію і порядок оформлення договорів (контрактів) на придбання продукції з інших підприємств та розгляду рекламацій (претензій) до постачальників щодо якості покупних виробів?

 

Вказати назву та позначення документу. Подати перелік основних видів виробів   з позначенням найменування продукції, назви підприємств-виробників. Надати копії              договорів.  Додаток №____.

3.2 Чи є в наявності документи,  що підтверджують якість та безпеку покупних виробів?  

 

Надати копії паспортів, сертифікатів, гарантійних талонів і т.і..               Додаток №___.  

4  Управління процесами виробництва

 

 

4.1 Чи є підстава для організації серійного виробництва продукціїтавідповіднадокументація, що підтверджує факт поставлення продукції на виробництво згідно з вимогами ГОСТ 15.001-88 абоГОСТ 15.311-90?

 

Надати копії документів, що підтверджує факт поставлення продукції на виробництво.

    Додаток №______.  

4.2 Чи достатньо повно розроблена та впроваджена у виробництво технологічна документація на виробництво продукції?

 

Надати перелік технологічної документації та копії маршрутних карток, технологічних паспортів і т.і..  Додаток №_____.

4.3 Чи є в наявності відповідний документ, що регламентує порядок організації контролю за дотриманням  технологічної дисципліни у процесі виробництва виробів?

 

Вказати назву та позначення документу.

4.4 Чи є в наявності задокументована процедура (методика) забезпечення ідентифікації та простежуваності продукції на всіх етапах її виробництва?

 

Вказати назву та позначення документу.

4.5 Чи в достатній кількості забезпечено підприємство технологічним обладнанням та оснасткою і чи відповідають вони вимогам НД та технологічного процесу?

 

Надати перелік з позначеннями та назвами технологічного обладнання.

 Додаток №______.  

5 Метрологічне забезпечення

 

 

5.1 Чи є в наявності задокументований порядок організації метрологічного забезпечення виробництва та структурний підрозділ (відповідальна особа) за стан цієї роботи?

 

Вказати назву та позначення документу, надати копію наказу про призначення.

Додаток №______.   

5.2 Чи в достатній кількості забезпечено підприємство стандартними засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувальним обладнанням, інструментом для проведення випробувань та здійснення контролю якості і чи відповідають вони вимогам НД?

 

Надати перелік ЗВТ та випробувального обладнання.

Додаток №______.   

5.3 Чи є затверджені графіки періодичної повірки стандартних ЗВТ, інструментів та атестації нестандартного та випробувального обладнання?

 

Надати копії відповідних графіків.

Додаток №______.   

5.4 Чи є в наявності підтвердження проведення повір­ки та атестації (свідоцтва, клейма, атестатів та ін.)?

 

 

 

 6 Система організації контролю якості 

 

 

6.1 Чи є на  підприємстві в наявності задокументована система контролю якості на всіх стадіях підготовки та виробництва продукції?

 

Вказати назву та позначення документу.

6.2 Чи функціонує  на підприємстві підрозділ, що забезпечує контроль якості продукції?

 

Вказати в якому вигляді - відповідальна особа, група, відділення, відділ і т.і.  

    

6.3 Чи є задокументована процедура (методика), що регламентує організацію вхідного контролю покупних комплектуючих виробів та матеріалів?

 

Вказати назву та позначення документу.

6.4 Чи ведеться облік та аналіз причин невідповідностей покупних виробів та матеріалів і чи документуються результати проведення вхідного контролю?

 

Надати матеріали (накази, розпорядження, плани заходів, листування з підприємствами-постачальниками, акти, звіти і т.і.). Додаток №______.

6.5 Чи є в наявності умови для зберігання комплектуючих виробів та матеріалів, що запобігають погіршення їх технічних характеристик? 

 

 

6.6 Чи проводиться технічний контроль якості продукції в процесі виробництва та готової продукції?

 

 

6.7 Чи здійснюється реєстрація даних технічного контролю, які підтверджують, що продукція піддавалася контролю та випробуванням?

 

Вказати де проводиться документування результатів технічного контролю (журнал реєстрації, протоколи, книги, машині носіі і т.і.).

 

6.8 Чи в достатньому обсязі наведено в технологічних процесах вимоги щодо здійснення поопераційного контролю якості в процесі виробництва продукції?

 

 

7 Система організації проведення випробувань

 

 

7.1 Чи є в наявності задокументовані процедури (методики), що регламентують організацію та порядок проведення випробувань (приймально-здавальних, періодичних, типових та інших)?

 

Вказати назву та позначення                 документу.

7.2 Чи є в наявності порядок, що регламентує організацію та порядок документування, реєстрації результатів контролю та випробувань, оформлення та зберігання протоколів випробувань? 

 

Вказати назву та позначення                документу.

7.3 Чи відповідають обсяги та методи випробувань готової продукції вимогам НД? 

 

 

7.4 Чи розроблено робочі інструкції, де вказано процедури та послідовність здійснення випробувань?

 

Надати перелік або копії робочих документів.  Додаток №______.   

8 Коригувальні та запобіжні дії

 

 

8.1  Чи є в наявності порядок виявлення причин невідповідностей продукції, управління невідповідною продукцією та подальше її використання ?

 

Вказати назву та позначення                  документу.

8.2 Чи ведеться облік та аналіз причин відмов виробів у процесі виробництва і чи  документуються коригувальні заходи з усунення цих причин? 

 

Надати матеріали (накази, розпорядження, плани заходів, акти, звіти і т.і.) Додаток №______.

8.3 Чи здійснюються повторні випробування готової продукції після усунення причин невідповідностей?

 

 

8.4 Чи здійснюється контроль за реалізацією заходів, необхідних для виконання коригувальних та попереджувальних дій?  

 

 

9 Підготовка персоналу

 

 

9.1. Чи ведеться на підприємстві робота з підготовки та підвищення кваліфікації персоналу підприємства всіх рівнів, що задіяні під час виробництва продукції та контролю якості?

 

Надати матеріали підготовки та перепідготовки персоналу.

Додаток №______.    

 

 

10 Облік, вантажно-розвантажувальні роботи, транс­портування, мар­кування, пакування, складу­вання та зберігання готової продукції

 

 

 

10.1 Чи є в наявності документально оформлені методики (процедури), де визначено порядок ведення обліку готової продукції, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, пакування, складування та зберігання готовоїпродукції?

 

Вказати назви та позначення               документів.

10.2 Чи є в наявності умови для зберігання готової продукції та здійснення транспортування, маркування та пакування продукції у відповідності з вимогами НД?  

 

 

10.3 Чи ведеться облік готової продукції ?  

 

Вказати де само і в яких документах.

 

 

11 Навколишнє середовище

 

 

11.1 Чи є в наявності задокументована системи контролю навколишнього середовища на всіх стадіях підготовки та виробництва продукції?

 

Вказати назву та позначення                 документу.

11.2 Чи є в наявності засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища на ділянках виробництва та зберігання готової продукції (комплектуючих виробів)?

 

 

11.3 Чи відповідають параметри навколишнього середовища вимогам НД?

 

 

12 Оформлення контрактів (договорів)

 

 

12.1 Чи є в наявності затверджений порядок оформлення контрактів (договорів) із замовниками (споживачами) продукції?

 

Вказати назву та позначення                  документу.

12.2 Чи є відповідальна особа за проведення процедури аналізу контрактів (договорів)?

 

Надати копію наказу чи розпорядження по підприємству про призначення.

Додаток №______.  

13 Реєстрація даних про якість

 

 

13.1 Чи є в наявності задокументований порядок розгляду рекламацій (претензій) до продукції від споживачів та проведення гарантійного ремонту продукції?

 

Вказати назву та позначення документу.

13.2 Чи ведеться на підприємстві статистичний облік рекламацій (претензій) від споживачів?

 

Вказати де само і в яких документах.

 

 

 

 

 

Керівник                          ______________                             ______________________________________

                                     ( підпис)                                                           (ініціали, прізвище)

         

           

 

  М.П.                                               

“___”_____________ 200__ р.


наші атестати