Орган  з  сертифікації

Д Е Р Ж А В Н И Й   Ц Е Н Т Р   С Е Р Т И Ф І К А Ц І Ї

ЗАСОБІВ  ОХОРОННОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ  МВС УКРАЇНИ

01001, м. Київ, МСП-1, вул. Малопідвальна 5, атестат акредитації № 1О071 від 31.03.2010 р.

 

 

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

з інформацією щодо процесу надання послуг з проектування, монтажу та технічного обслуговування ЗОП, що заявлені на сертифікацію

Представник підприємства-заявника – відповідальний за відомості, що надані в цій анкеті

__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я,  по батькові)

Телефон___________________, тел/факс___________________, тел. Моб._____________________

 

            1 Загальні положення

            1.1 Ця опитувальна анкета (надалі – анкета) є основою для проведення аналізу і попередньої оцінки якості послуг з монтажу ЗОП (надалі – послуги), що заявлені на сертифікацію, заданим вимогам і передбачає надання до ОС ДЦС ЗОП (надалі – ОС) відомостей (інформації) про заявника та його можливостях у сфері забезпечення якості наданих послуг у відповідності з вимогами чинних нормативних документів.

            1.2 Анкета заповнюється заявником та надається до ОС після отримання заявки на сертифікацію послуги або передається представнику ОС під час його перебування на підприємстві з метою проведення  обстеження або технічного нагляду за наданням послуг.

            1.3 По кожному із запитань анкети заявник повинен надати ОС відповідні аргументовані документи або відомості, що регламентують порядок та процедури контролю якості послуг (інструкції, методики, процедури, накази, розпорядження, посадові інструкції тощо) та підтверджують спроможність підприємства надавати послуги у відповідності з вимогами ДСТУ 4030-2001 «Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні», ГСТУ 78.11.001-1998 «Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованоного спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги», ВБН В.2.5-78.11.01-2003 «Відомчі будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення». Копії цих документів будуть зберігатися у справі ОС.

            1.4Під нормативним документом підприємства та задокументованою процедурою (методикою) мається на увазі документ, який розроблений на підприємстві відповідно до особливостей та умов організації виробництва (надання) конкретних видів послуг.

            1.5 Інформація заповненої анкетита додатки до неї  є конфіденційними та розглядаються як конфіденційні документи.

            1.6 Уся надана інформація повинна відображати фактичні умови, що є в дійсності на підприємстві за станом на час заповнення анкети.

            1.7 У графі “Подання докла­дної інформації”, якщо запропоновано надання необхідної інформації, її треба надати та записати № додатку. Відомості, що наведені у додатках повинні бути підписані відповідальною особою та мати дату оформлення.

            1.8 При заповненні анкети в тих пунктах де вказано “так”, “ні”, навести відповідне слово.

            1.9 Ця анкета розроблена з урахуванням вимог *ДСТУ 3957-2000 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції”.

 

            * Цей стандарт встановлює загальні вимоги до порядку обстеження виробництва під час      проведення сертифікації продукції, процесів, послуг (далі – продукція) в Системі сертифікації      УкрСЕПРО (далі – Система). 

 

2 Вихідні дані

           

2.1Повна назва, юридична адреса та адреса фактичного розташування підприємства _____________________________________________________________________________

2.2 Місце, дата реєстрації підприємства, № реєстраційного свідоцтва

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.3Спеціалізація робіт, № дозволу (ліцензії) на здійснення послуги (за наявності)

_____________________________________________________________________________

2.4 Відповідальна особа за сертифікацію послуги

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали і посада відповідальної особи)

2.5Назва послуги, щодо якої здійснюється обстеження (оцінювання) процесу надання послуг

_____________________________________________________________________________

 

2.6Позначення, назва, дата реєстрації, термін дії нормативного документа (НД), за яким надається послуга_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.7Загальна кількість працівників згідно штатного розкладу -________осіб,

кількість працівників, зайнятих виконанням робіт з надання послуги, що заявляється на сертифікацію - ________осіб, - зайнято в забезпеченні якості - ______ осіб.

             

 

Найменування запитань

 

Так/ні

Подання докладної інформації

(у разі необхідності)

1

2

3

1. Організаційна структура підприємства

 

Подати загальну організаційно-структурну схему підприємства, що включає основні і допоміжні структурні підрозділи, інженерні та адміністративні служби з зазначенням зв’язків між ними   Додаток №____.

1.1 Чи визначено розподіл відповідальності керівників служб за забезпечення відповідності послуг вимогам НД та її сертифікацію?

 

 

1.2 Чи є, згідно з організаційною структурою підприємства, в наявності функціональний підрозділ (особа), відповідальний за сертифікацію послуги?

 

 

1.3 Чи є в наявності задокументована система якості?

 

 

2. Управління документацією

 

 

2.1 Наявність затвердженого порядку ведення нормативних документів та технічної документації на підприємстві

 

 

2.2 Наявність задокументованих процедур, які визначають порядок внесення змін та постійного перегляду нормативних документів

 

 

 

1

2

3

3 Система контролю якості наданих послуг

 

 

3.1Наявність в технічній документації вимог щодо вхідного контролю обладнання, кабельної продукції тощо, та їх відповідність вимогам НД

 

 

3.2 Чи здійснюється технічний контроль якості послуг в процесі проектування та монтажу?

 

 

4 Засоби вимірювальної техніки

 

 

4.1 Чи забезпечується необхідна точність засобів вимірювальної техніки та її відповідність вимогам НД?

 

 

4.2 Чи здійснюється періодична повірка засобів вимірювальної техніки?

 

 

5 Реєстрація даних про якість

 

 

5.1 Наявність задокументованої процедури реєстрації та зберігання даних про якість послуги (акти перевірок, протоколи тощо) згідно з вимогами НД

 

 

6 Підготовка персоналу

 

 

6.1 Чи є в наявності посвідчення у персоналу на здійснення        послуги стосовно систем сигналізації охоронного призначення?

 

 

6.2 Чи ведеться на підприємстві робота з підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, що задіяний під час надання послуг ?

 

 

6.3 Чи є в наявності плани підготовки та перепідготовки персоналу?

 

 

7 Облік та зберігання продукції, що використовується під час монтажу ЗОП

 

 

7.1 Чи є в наявності умови для зберігання продукції у відповідності з вимогами НД?

 

 

7.2 Чи ведеться облік продукції?

 

 

7.3 Чи є в наявності документи, що підтверджують якість та відповідність продукції?

 

 

8 Оформлення контрактів (договорів)

 

 

8.1 Чи є в наявності затверджений порядок оформлення контрактів (договорів) із надання послуг?

 

 

9 Діяльність після надання послуги

 

 

9.1 Чи здійснюється періодична перевірка працездатності змонтованої системи сигналізації охоронного призначення на об’єктах та змонтованої продукції?

 

 

9.2 Чи здійснюється реєстрація та аналіз дефектів та відмов, що виявленні у процесі експлуатації системи сигналізації охоронного призначення у споживача?

 

 

9.3 Чи приймаються коригувальні заходи після визначення та усунення причини відмови системи сигналізації охоронного призначення  в період експлуатації у споживача

 

 

9.4 Чи ведеться на підприємстві статистичний облік рекламацій (претензій) від споживачів послуг?

 

 

       

 

            

Керівник                          ______________                    ___________________________

                                         ( підпис)                                             (ініціали, прізвище)

         

    М.П.                                                                           

 

“___”_____________ 20___ р.                         


наші атестати